ขั้นตอนการขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก(Funding Agency)

 

เอกสารแนบ 1 ประกาศกรมฯ การวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอ PDF
เอกสารแนบ 2 ขั้นตอนการเสนอโครงการและร่วมงานกับหน่วยงานภายนอกกรม PDF WORD