กลุ่มงานวิทยาไมโค

๑. นางสาวสุรีย์พร บัวอาจ
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาไมโค
๒. นางสาวชนินทร ดวงสอาด
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวอมรรัชฏ์  คิดใจเดียว
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการ
๔. นางสาวทัศนาพร  ทัศคร
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ
๕. นางสาวสุณีรัตน์  สีมะเดื่อ
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการ
๖. นางสาวธารทิพย  ภาสบุตร
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการ

 

๗. นางสาววันวิสาข์  เพ็ชรอำไพ
นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ
๘. นางสาวมะโนรัตน์  สุดสงวน
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการ
๙. นางสาวพจนา  ตระกูลสุขรัตน์
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ
๑o. นางสาวมะลิดา  ชูรินทร์
นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ
๑๑. นางสาวพรศิริ  บุญพุ่ม
นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ
๑๒. นางสาวจุุฬารัตน์  หน่อแก้ว
 นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ