กลุ่มกีฏและสัตววิทยา

นายสมศักดิ์  ศิริพลตั้งมั่น
นักกีฎวิทยาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มกีฎและสัตววิทยา

หัวหน้ากลุ่มกีฏและสัตววิทยา

นายจารุวัตถ์  แต้กุล
นักกีฎวิทยาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง

นางสาวพลอยชมพู  กรวิภาสเรือง
นักกีฎวิทยาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม

นางสาวเสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์
นักกีฎวิทยาชำนาญการพิเศษ
    หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืช        ทางชีวภาพ

นางอุราพร หนูนารถ
นักกีฎวิทยาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวิจัยการใช้สารป้องกันศัตรูพืช

นางสาวดาราพร รินทะรักษ์
นักสัตววิทยาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร

ลูกจ้างประจำ

นายพนม  วงษ์ยี่
พนักงานขับรถยนต์ ส๒

นายพรายงาม  คงเปี่ยม 
ช่างซ่อมบำรุง ช๔

นางสาวสุมณฑา  ธีระชีพ
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส๒

นายบรรจง  บุญครอบ
ช่างซ่อมบำรุง ช๔

พนักงานราชการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวนุสรา สุขคะตะ
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวอุณากุล  จันทร์ภู่
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวชลดา สุวรรณบูรณ์
นักวิทยศาสตร์

นางฐิศานาฎ  ทิมทอง
นักวิชการเกษตร

นางสาวประยูร  จันทร์นาม
นักวิชาการเกษตร

               นางสาววีณา ทิพย์สุขุม                   นักวิชาการเกษตร

นายสุกฤษฎิ์  ตั้งอิสริยะสกุล
นักวิชาการเกษตร

นางสาววิมล  คำนึงศักดิ์
นักวิชาการเกษตร

นางมยุรา  พงษ์ชวาล
นักวิชาการเกษตร

นางสาวดอกจันทร์  พิรักษา
นักวิชาการเกษตร

นางสาววงเนตร  เกษสาคร
นักวิชาการเกษตร

นางสาวสุภาพร พันธ์ขะวงค์
นักวิชาการเกษตร

นางสาวปานนภา  ภู่ทอง
นักวิชาการเกษตร

นางสาวกษมา  นามแดง
นักวิชาการเกษตร

นายพรเอนก  คำภาลี
นักวิชาการเกษตร

นายอภิสิทธิ์ เเช่มภักดี
นักวิชาการเกษตร

            นางสาวจิราพร เอี่ยมงาม               นักวิชาการเกษตร

               ว่าที่ ร.ต.สิริวรรณ มีมาเมิน                นักวิชาการเกษตร

นางสาวศสินิภา องอาจ
นักวิชาการเกษตร

นางสาววรรณนภา  เก้าแสนสุข
นักวิชาการเกษตร

นางสาวสุณิสา  ชมชิด
นักวิชาการเกษตร

ว่าที่ รต.จักรพงศ์ โภคพูลทรัพย์
นักวิชาการเกษตร

นางสาวปฎิมา ประกายทอง
นักวิชาการเกษตร

นางสาวจินตหรา สายกระสุน
นักวิชาการเกษตร

กลุ่มงานเทคนิค

นายอำนาจ แต่งตั้ง
เจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาวปาริชาติ เดชาธนสกุล
เจ้าพนักงานการเกษตร

กลุ่มงานบริการ

นางสมพร  พูลเพิ่ม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวอุดมรัตน์  ม่วงอยู่
พนักงานประจำห้องทดลอง

นางสาวศิริพร  ใจเอื้อ
พนักงานประจำห้องทดลอง

นายธนากรณ์  ภักดีสุข
พนักงานประจำห้องทดลอง

นางสาวอาภรณ์รัตน์  ศรีสว่าง
พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวกุลธิดา  ทองสิน
พนักงานประจำห้องทดลอง

นางสาวสกาวรัตน์  โพธินาม
พนักงานประจำสำนักงาน

นายอวิรุทธิ์  เวียนวัน
พนักงานประจำสำนักงาน

นายนภัส  ภูหนองโอง
ลูกมือช่าง

นายบี  สังข์กระจ่าง
ลูกมือช่าง

นางสาววิไลวรรณ  สุดสาคร
คนงานทดลองการเกษตร

                  นายจิรพัฒน์  บังทา                     คนงานทดลองการเกษตร

นางสาวกาญจนา  จรูญธรรม
คนงานทดลองการเกษตร

นางนิรมล  แสงน้ำรัก
คนงานทดลองการเกษตร

นางดวงเนตร  บุญครอบ
คนงานทดลองการเกษตร

นางสาววันดี  สุดสาคร
คนงานทดลองการเกษตร

นางจันทร์  โยธาแก้ว
คนงานทดลองการเกษตร

               นายเจริญ  เหลือทรัพย์
             คนงานทดลองการเกษตร