แบบฟอร์มและกรอบพิจารณาการขอเสนอรับสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้การดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร

1.  แบบฟอร์มการเสนอโครงการรายได้กรมวิชาการเกษตร

 

File : Word  แบบฟอร์มการเสนอโครงการรายได้กรมวิชาการเกษตร

Flie : PDF     

2.แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับสนับสนุนการวิจัยเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

File : Word  แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับสนับสนุนการวิจัยเงินฯ

Flie : PDF     

 

กรอบการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับ


Flie : PDF