กลุ่มงานไวรัสวิทยา

๑. นางสาวเยาวภา  ตันติวานิช
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการ
หัวกน้ากลุ่มงานไวรัสวิทยา
๒. นายปริเชษฐ์  ตั้งกาญจนภาสน์
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวกาญจนา  วาระวิชะนี
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการ
๔. นายภูวนาถ  มณีโชติ
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ
๕. นายแสนชัย  คำหล้า
นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ
๖. นางสาวณฐมน  แก้วนุ้ย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ