กลุ่มงานกำจัดศัตรูพืชกักกัน

๑. นายชัยณรัตน์  สนศิริ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานกำจัดศัตรูพืชกักกัน
๒. นางสาวปวีณา  บูชาเทียน
นักกีฏวิทยาชำนาญการ
๓. นางสาวมลนิภา  ศรีมาตรภิรมย์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
๔. นางสาวปรางค์นัดดา  ประกอบนา
นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ
๕. นางสาวทักษพร  สมมิตร
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
๖. นางสาวศิริพร  คงทวี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
๗. นางสาวเบญจวรรณ  ศิริกุล
นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ
๘. นางอนัญญา  นุชเขียว
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน