กลุ่มบริหารโครงการวิจัย

นางบุญทิวา วาทิรอยรัมย์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการวิจัย

ข้าราชการ

นางสาวณฐวรรณ ชนะโชติ
 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

พนักงานราชการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวชัญญา  สมณา
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวพชิรารัชต์  คะพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวจิราภรณ์  สินทร
นักวิชาการเกษตร

กลุ่มงานบริการ

นางสาวสมฤทัย  ทองคมขำ
พนักงานประจำสำนักงาน 
 นางอัญชัญ  สังข์กระจ่าง 
พนักงานประจำสำนักงาน