ร่าง เกณฑ์การพิจารณาและแบบฟอร์มงานวิจัยดีเด่น

ร่าง เกณฑ์การพิจารณาผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตรประจำปี ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๑)
รูปแบบการเขียนเรื่องเต็มฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบวารสารวิชาการ  (เอกสารแนบ ๒)