แบบรายงานผลงานวิจัยรายได้กรมวิชาการเกษตร

  • แบบฟอร์มเสนอโครงการเงินรายได้  PDF.  WORD.
  • แผนงบประมาณโครงการวิจัย (ผนวก 1)-กผง.66  EXCEL
  • รายละเอียดงบประมาณตามแผนการดำเนินงานโครงการวิจัย ประกอบการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้การดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร ปีที่ 1 EXCEL