กลุ่มวิจัยวัชพืช

ข้าราชการ

๑. นางสาวภัทร์พิชชา  รุจิระพงศ์ชัย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวัชพืช
๒. นายวัชระ  สังข์ทอง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
๓. นายเอกรัตน์  ธนูทอง
 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
๔. นายปรัชญา เอกฐิน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
๕. นางธัญชนก  ศรีเมือง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
๖. นายเทอดพงษ์  มหาวงศ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
๗. นางสาวอุษณีย์ จินดากุล
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
๘. นางสาวนิชากรณ์ ใจดี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

พนักงานราชการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริการ