ประกาศกรมวิชาการเกษตร

1. เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กระท่อม พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
    Conditions for Import of Kratom Seeds B.E. 2565 (2022) Download
2. เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
     Conditions for Import of Cannabis and Hemp Seeds B.E. 2565 (2022) Download
3. เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
     Conditions for Import of Maize Seeds B.E. 2563 (2020) Download
4. เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์พริก พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
     Conditions for Import of Capsicum Seeds B.E. 2563 (2020) Download
5. เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
     Conditions for Import of Eggplant Seeds B.E. 2563 (2020) Download
6. เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
     Conditions for Import of Tomato Seeds B.E. 2563 (2020) Download

 

แจ้งประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความสามารถในการตรวจสอบศัตรูพืชของห้องปฏิบัติการ

         ตามที่กรมวิชาการเกษตรได้ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและ ใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งต่อ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ และได้มีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินความสามารถ ในการตรวจสอบศัตรูพืชของห้องปฏิบัติการ โดยขอแจ้งผลประเมิน ดังนี้

ผลการประเมินความสามารถในการตรวจสอบศัตรูพืชของห้องปฏิบัติการ ดาวน์โหลด