ประวัติความเป็นมา

                   สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตรก่อตั้งขึ้นจากการรวมภารกิจหน้าที่ของกองกีฏและสัตววิทยากองโรคพืชและจุลชีววิทยา
และกองพฤษศาสตร์และวัชพืชในปี พ.ศ.๒๕๔๕