กลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร

๑. นางสาวดาราพร  รินทะรักษ์
นักสัตววิทยาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร

๒. นางสาวทัสดาว  เกตุเนตร

นักสัตววิทยาชำนาญการ
๓. นายสมเกียรติ  กล้าแข็ง
นักสัตววิทยาปฏิบัติการ
๔. นายวิชาญ  วรรธนะไกวัล
นักสัตววิทยาชำนาญการพิเศษ
๕. นายศุภกร  วงษ์เรืองพิบูล
นักสัตววิทยาชำนาญการ
๖. นางสาวปิยาณี  หนูกาฬ
นักสัตววิทยาปฏิบัติการ
๗. นายทรงทัพ แก้วตา
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ