พืชสงวน 11 ชนิดตาม “พรบ.พันธ์ุพืช พ.ศ 2518”

การประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “พืชไร่ยุคใหม่ส ไสตล์ NEW NOMAL”

ผอ.สอพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Image processing และ UAV ทางการเกษตร”

ผอ.สอพ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมและจัดอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่โรงคัดบรรจุผลไม้เกี่ยวกับการตรวจสอบแมลงศัตรูพืชในผลไม้เพื่อการส่งออก

ผอ.สอพ. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนา IoTs Platform ด้านการเกษตร”

ผอ.สอพ. เป็นประธานการประชุม “การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวแบบบูรณาการ” เสนอคณะกรรมการรับรองเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืชกรมวิชาการเกษตร

ผอ.สอพ. เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกผลมังคุดสดไปยังญี่ปุ่น และการนำเข้าผลส้มสดจากญี่ปุ่น

ไรและแมลงศัตรูมะพร้าวในระยะออกดอกและติดผล

ผอ.สอพ. ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา และการยางแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการทดสอบเทคโนโลยีการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชเพื่อแก้ปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพาราในแปลงยางพาราของเกษตรกร