ปิดการประชุมการตรวจสอบระบบส่งออกมะม่วงอบไอน้ำและมังคุดสดของประเทศไทย

ผอ.สอพ.มอบหมายให้ ดร.พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท ผอ.กส. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวนทุเรียน”

ผอ. สอพ. เป็นประธานประชุม STDF PROJECT – Information Systems For Surveillance & Pest Reporting

ผอ. สอพ. ร่วมหารือความร่วมมือในอนาคตด้านการคุ้มครองพืชและการค้า กับหน่วยงาน Department of Agriculture, Water and the Environment

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ทุ่มเท มุ่งมั่นปฏิบัติราชการ และปฏิบัติงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

ผอ. สอพ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ 4

เตือนภัยพืช

ผอ. สอพ. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นข้อมูลการพยากรณ์การตกของฝนในแปลง (RainReport)”