ผอ.สอพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “เซนเซอร์ทางการเกษตร การสอบเทียบ และการนำไปใช้ประโยชน์”

ผอ.สอพ. พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการเฝ้าระวังหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ ในจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ และนครพนม พร้อมทั้งประชุมหารือสร้างการรับรู้และมอบกับดักฟีโรโมนให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

ผอ.สอพ. พร้อมคณะทำงาน ได้เฝ้าระวัง ตรวจ ติดตาม การสำรวจผีเสื้อหนอนชอนใบมะเขือเทศที่ด่านตรวจพืชหนองคาย

ผอ.สอพ พร้อมคณะ ร่วมแสดงควสมยินดี รธก.อนันต์ อักษรศรี

ผอ.สอพ. พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงและไรศัตรูมะพร้าว รวมทั้งวิธีป้องกันกำจัดที่เหมาะสมและอบรมเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว

ไรสี่ขามะพร้าว (Coconut mite)

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะทำงาน ร่วมประชุมเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของไรสี่ขา หนอนกินจั่นมะพร้าว ด้วงงวง และด้วงแรด

ผอ.สอพ. พร้อมคณะทำงาน เข้าประเมินและติดตามการระบาดของศัตรูมะพร้าว

ไรสี่ขามะพร้าว