แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก โดย คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน

 

แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

โดย คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน

download download

ที่มา: กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มระบบวิจัย > การขออนุมัติรับทุนวิจัย/ร่วมวิจัยกับหน่วยงานภายนอก