การป้องกันการทุจริต

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 กล่าวมอบนโยบายให้แก่ที่ประชุม ในการประกาศรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้หน่วยงานในระดับ กอง/สถาบัน/สำนัก นำผลการประเมิน ITA ที่มีการประเมินให้ความคิดเห็นจากบุคลากรของหน่วยงาน ผู้รับบริการตามภารกิจในด้านต่างๆ ของกรม และสำนักงาน ป.ป.ช. โดยนำไปบรรจุเข้าในวาระการประชุมของหน่วยงาน เพื่อพิจารณา และเน้นย้ำ สร้างการรับรู้ ซักซ้อม ทำความเข้าใจ และเป็นการสื่อสารให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ให้รับทราบและพึงปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA พ.ศ. 2565 อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อทางราชการต่อไป

ทั้งนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารของหน่วยงานได้ดำเนินกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตที่แสดงให้เห็นถึงการปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ตามการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงส่งเสริมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงแรมกระบี่รีสอร์ท อำเภออ่าวนาง จังหวัดกระบี่

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตศึกษา โดย สำนักงาน ป.ป.ช.