ประกาศ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านตรวจสอบภายใน)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้กลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อน การย้าย หรือการโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อน การย้าย หรือการโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อน การย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง กำหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม เป็นไปตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ ด้วยความเท่าเทียมกัน

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศอื่นของกรมวิชาการเกษตร

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ของกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ของกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศ (หนังสือเวียนกองการเจ้าหน้าที่)

ประกาศอื่น ๆ