คำสั่ง

คำสั่งกรมวิชาการเกษตร

คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 735/2565 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อย้าย โอน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 734/2565 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 733/2565 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งในตำแหน่งระดับควบและตำแหน่งว่างทุกกรณี)

คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 317/2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง แผนงานและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างวินัย ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และแนวทางในการร้องเรียนกล่าวหาผู้ประพฤติมิชอบ

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์