เอกสารดาวน์โหลด

 1. ใบสมัครสอบ
  • คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  • สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  • เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  • การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (นำรายชื่อข้าราชการ)
  • การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม (นำรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป)
 2. ใบรับรองแพทย์ ตามกฎ ก.พ. ปี 2553
 3. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกฎ ก.พ. ปี 2553
  • แบบประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ PDF (.pdf) / WORD (.doc)
  • รายละเอียดวิธีจัดทำแบบประเมินฯ ตัวอย่างการให้คะแนน และวิธีการคิดคะแนน
 4. หนังสือแจ้งความจำนงขอสละสิทธิ์
 5. ใบรายงานตัวเพื่อบรรจุ/จัดจ้าง เข้ารับราชการ
  ข้าราชการ (กรณีคัดเลือก/สอบแข่งขัน)
  ข้าราชการ (กรณีนำรายชื่อจากส่วนราชการอื่น)
  พนักงานราชการทั่วไป
 6. แบบฟอร์มข้อมูลข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
  ประเภทวิชาการ สายงานหลัก
  (ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ, วิศวกรโยธาปฏิบัติการ, นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ, นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ, นักสัตววิทยาปฏิบัติการ, นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ, นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)
  ประเภทวิชาการ สายงานสนับสนุน
  (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ, นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ, นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ, นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ, นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ, นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ, นิติกรปฏิบัติการ, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ, นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ, เศรษฐกรปฏิบัติการ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ)
  ประเภททั่วไป สายงานหลัก
  (ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน, นายช่างโยธาปฏิบัติงาน, นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน, นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน, นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน, นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน)
  ประเภททั่วไป สายงานสนับสนุน
  (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน, นายช่างภาพปฏิบัติงาน, นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน, นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน)
 1. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานประเภทวิชาการ ทุกตำแหน่ง
  1.1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1) PDF (.pdf) / WORD (.docx)
  1.2 แบบประเมินสมรรถนะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 2) PDF (.pdf) / WORD (.docx)
  1.3 บทคัดย่อผลงาน/เรื่องย่อ (เอกสารหมายเลข 3) PDF (.pdf) / WORD (.docx)
 2. การประเมินบุคคลและผลงานประเภทวิชาการ 
  2.1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1)
  2.2 แบบประเมินสมรรถนะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 2)
  2.3 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน (เอกสารหมายเลข 3) รายตำแหน่ง
         ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
  นักวิชาการเกษตร/นักกีฏวิทยา/นักวิชาการโรคพืช/นักสัตววิทยา/เศรษฐกร
  นักวิทยาศาสตร์
  นักวิชาการสถิติ
  นักทรัพยากรบุคคล/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักจัดการงานทั่วไป/นักวิชาการเผยแพร่/นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นิติกร/นักวิชาการตรวจสอบภายใน/
  นักวิชาการพัสดุ/นักวิชาการเงินและบัญชี/บรรณารักษ์

  วิศวกรการเกษตร/วิศวกรโยธา
         ระดับเชี่ยวชาญ
  • นักวิชาการเกษตร/นักกีฏวิทยา/นักวิชาการโรคพืช * อยู่ระหว่างปรับปรุง *
  • นักวิทยาศาสตร์ * อยู่ระหว่างปรับปรุง *
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ * อยู่ระหว่างปรับปรุง *
  • นักทรัพยากรบุคคล * อยู่ระหว่างปรับปรุง *
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน * อยู่ระหว่างปรับปรุง *
        ระดับทรงคุณวุฒิ
  • นักวิชาการเกษตร * อยู่ระหว่างปรับปรุง *
  • วิศวกรการเกษตร * อยู่ระหว่างปรับปรุง *
 3. การเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณานับระยะเวลาขั้นต่ำ
  ตัวอย่าง การเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณานับระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง
 4. แบบการเขียนรายงานผลวิจัยเรื่องเต็ม 
 5. แบบให้คะแนนการประเมินผลงานประเภทวิชาการ
  • สายงานวิชาการเกษตร/วิชาการโรคพืช/กีฏวิทยา/สัตววิทยา (งานบริการวิชาการ/งานวิจัยและพัฒนา)
  สายงานวิทยาศาสตร์
  สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์
  สายงานวิชาการเศรษฐกิจ
  สายงานวิชาการสถิติ
  สายงานทรัพยากรบุคคล/วิเคราะห์นโยบายและแผน/จัดการงานทั่วไป/วิชาการเผยแพร่
  สายงานนิติการ
  สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน/วิชาการเงินและบัญชี/วิชาการพัสดุ
  สายงานบรรณารักษ์
  สายงานวิศวกรรมการเกษตร
  สายงานวิศวกรรมโยธา
 6. แบบแสดงสัดส่วนการร่วมดำเนินการจัดทำผลงานเผยแพร่
 7. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
 1. ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
  บันทึกนำส่งการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ และสัญญาค้ำประกัน
  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศและสัญญาค้ำประกัน
  บันทึกนำส่งการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
  สัญญาค้ำประกัน (สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ)
  แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม  สัมมนา ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
 2. ข้อแนะนำภายหลังจากกรมอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศและในประเทศ
  ข้อแนะนำข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
  ขอแจ้งกำหนดวันออกเดินทางไปต่างประเทศ
  แจ้งวันกลับถึงราชอาณาจักรไทย และวันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
  รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยดูงาน ณ ต่างประเทศ และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
  ขอแจ้งวันเริ่มหยุดราชการไปศึกษาภายในประเทศ
  แจ้งวันกลับเข้าปฏิบัติราชการภายในประเทศ
 3. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 4. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 5. แบบใบลาพักผ่อน
 6. แบบใบลาอุปสมบท
 7. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
 8. แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
 9. แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
 10. แบบใบลาติดตามคู่สมรส
 11. แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
 12. แบบใบขอยกเลิกวันลา
 13. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
  ข้าราชการระดับผู้อำนวยการกอง/สำนัก (อำนวยการสูง)
  ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา
  ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ