เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและการประเมินผลงาน

 • แบบประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (PDF/WORD)
 • แบบประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (PDF/WORD)
 • แบบประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
  – การเลื่อน (PDF/WORD)
  – การย้าย (PDF/WORD)
 • แบบประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (PDF/WORD)
 • แบบการเขียนรายงานผลวิจัยเรื่องเต็ม (PDF)
 • แบบการให้คะแนนประเมินผลงาน (กลุ่มที่ 1-7) (PDF)
  – ระดับชำนาญการ (กลุ่มที่ 1-3)
  – ระดับชำนาญการพิเศษ (กลุ่มที่ 4-7)
 • แบบฟอร์มการประเมินข้อเสนอแนวคิด (ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ) (PDF)
 1. ใบสมัครสอบ
  • คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  • สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  • เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  • การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (นำรายชื่อข้าราชการ)
  • การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม (นำรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป)
 2. ใบรับรองแพทย์ ตามกฎ ก.พ. ปี 2553
 3. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกฎ ก.พ. ปี 2553
  • แบบประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ PDF (.pdf) / WORD (.doc)
  • รายละเอียดวิธีจัดทำแบบประเมินฯ ตัวอย่างการให้คะแนน และวิธีการคิดคะแนน
 4. หนังสือแจ้งความจำนงขอสละสิทธิ์
  • ข้าราชการ
  • พนักงานราชการทั่วไป (กรณีไม่มารายงานตัว)
  • พนักงานราชการ (กรณีไม่มาปฏิบัติงาน)
 5. ใบรายงานตัวเพื่อบรรจุ/จัดจ้าง เข้ารับราชการ
  ข้าราชการ (กรณีคัดเลือก/สอบแข่งขัน)
  ข้าราชการ (กรณีนำรายชื่อจากส่วนราชการอื่น)
  พนักงานราชการทั่วไป
 6. แบบฟอร์มข้อมูลข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
  ประเภทวิชาการ สายงานหลัก
  (ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ, วิศวกรโยธาปฏิบัติการ, นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ, นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ, นักสัตววิทยาปฏิบัติการ, นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ, นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)
  ประเภทวิชาการ สายงานสนับสนุน
  (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ, นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ, นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ, นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ, นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ, นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ, นิติกรปฏิบัติการ, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ, นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ, เศรษฐกรปฏิบัติการ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ)
  ประเภททั่วไป สายงานหลัก
  (ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน, นายช่างโยธาปฏิบัติงาน, นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน, นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน, นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน, นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน)
  ประเภททั่วไป สายงานสนับสนุน
  (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน, นายช่างภาพปฏิบัติงาน, นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน, นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน)
 1. ขั้นตอน : การกรอกแบบฟอร์มสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
  บันทึกนำส่งการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ และสัญญาค้ำประกัน
  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศและสัญญาค้ำประกัน
  บันทึกนำส่งการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ และสัญญาค้ำประกัน
  แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม  สัมมนา ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
 2. ข้อแนะนำ : หลังจากกรมฯ อนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศและในประเทศ
  บันทึกขอแจ้งกำหนดวันออกเดินทางไปต่างประเทศ
  บันทึกเเจ้งวันกลับถึงราชอาณาจักรไทย และวันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
  รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยดูงาน ณ ต่างประเทศ และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
  บันทึกขอแจ้งวันเริ่มหยุดราชการไปศึกษาภายในประเทศ
  บันทึกแจ้งวันกลับเข้าปฏิบัติราชการภายในประเทศ