เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและการประเมินผลงาน ​

 1. แบบประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (PDF/WORD)
 2. แบบประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (PDF/WORD)
 3. แบบประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
  – การเลื่อน (PDF/WORD)
  – การย้าย (PDF/WORD)
 4. แบบประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (PDF/WORD)
 5. แบบการเขียนรายงานผลวิจัยเรื่องเต็ม (PDF)
 6. แบบการให้คะแนนประเมินผลงาน (กลุ่มที่ 1-7) (PDF)
  – ระดับชำนาญการ (กลุ่มที่ 1-3) (WORD)
  – ระดับชำนาญการพิเศษ (กลุ่มที่ 4-7) (WORD)
 7. แบบฟอร์มการประเมินข้อเสนอแนวคิด (ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ) (PDF)
 8. แบบแสดงสัดส่วนการร่วมดำเนินการจัดทำผลงานเผยแพร่ (PDF)

แบบฟอร์มการสมัครเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ​ ​

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา ​

 1. ใบสมัครสอบ
  • คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  • สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  • เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  • การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (นำรายชื่อข้าราชการ)
  • การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม (นำรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป)
 2. ใบรับรองแพทย์ ตามกฎ ก.พ. ปี 2566
 3. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกฎ ก.พ. ปี 2553
  • แบบประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ PDF (.pdf) / WORD (.doc)
  • รายละเอียดวิธีจัดทำแบบประเมินฯ ตัวอย่างการให้คะแนน และวิธีการคิดคะแนน
 4. หนังสือแจ้งความจำนงขอสละสิทธิ์
  • ข้าราชการ
  • พนักงานราชการทั่วไป (กรณีไม่มารายงานตัว)
  • พนักงานราชการ (กรณีไม่มาปฏิบัติงาน)
 5. ใบรายงานตัวเพื่อบรรจุ/จัดจ้าง เข้ารับราชการ
  • ข้าราชการ (กรณีคัดเลือก/สอบแข่งขัน)
  • ข้าราชการ (กรณีนำรายชื่อจากส่วนราชการอื่น)
  • พนักงานราชการทั่วไป
 6. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก้ไขบุคคลที่สาม
 7. แบบฟอร์มข้อมูลข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
  • ประเภทวิชาการ สายงานหลัก
  (ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ, วิศวกรโยธาปฏิบัติการ, นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ, นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ, นักสัตววิทยาปฏิบัติการ, นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ, นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)
  • ประเภทวิชาการ สายงานสนับสนุน
  (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ, นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ, นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ, นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ, นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ, นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ, นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ, นิติกรปฏิบัติการ, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ, นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ, เศรษฐกรปฏิบัติการ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ)
  • ประเภททั่วไป สายงานหลัก
  (ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน, นายช่างโยธาปฏิบัติงาน, นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน, นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน, นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน, นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน)
  • ประเภททั่วไป สายงานสนับสนุน
  (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน, นายช่างภาพปฏิบัติงาน, นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน, นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน)

แบบประเมินลูกจ้างประจำ​

แบบฟอร์มการโอนมารับราชการกรมวิชาการเกษตร

แบบหนังสือทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แบบฟอร์มการขอหนังสือผ่านสิทธิ์ธนาคาร

แบบฟอร์มการลา

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการดำเนินการขออนุมัติเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน และปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศและไปศึกษาภายในประเทศ

 1. ขั้นตอน : การกรอกแบบฟอร์มสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
  • หนังสือนำส่งการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ และสัญญาค้ำประกัน
  • สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศและสัญญาค้ำประกัน
  • หนังสือนำส่งการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
  • สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ และสัญญาค้ำประกัน
  • แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม  สัมมนา ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
 2. ข้อแนะนำ : หลังจากกรมฯ อนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศและในประเทศ
  • หนังสือขอแจ้งกำหนดวันออกเดินทางไปต่างประเทศ
  • หนังสือเเจ้งวันกลับถึงราชอาณาจักรไทย และวันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
   รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยดูงาน ณ ต่างประเทศ และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
  • หนังสือขอแจ้งวันเริ่มหยุดราชการไปศึกษาภายในประเทศ
  • หนังสือแจ้งวันกลับเข้าปฏิบัติราชการภายในประเทศ

แบบเสนอประวัติและผลงานวิจัยของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักวิจัยดีเด่นกรมวิชาการเกษตร

แบบ 1-4 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา

แบบฟอร์มอื่น ๆ