เอกสารดาวน์โหลด

 1. ใบสมัครสอบ
  • คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  • สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  • เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  • การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (นำรายชื่อข้าราชการ)
  • การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม (นำรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป)
 2. ใบรับรองแพทย์ ตามกฎ ก.พ. ปี 2553
 3. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกฎ ก.พ. ปี 2553
  • แบบประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ PDF (.pdf) / WORD (.doc)
  • รายละเอียดวิธีจัดทำแบบประเมินฯ ตัวอย่างการให้คะแนน และวิธีการคิดคะแนน
 4. หนังสือแจ้งความจำนงขอสละสิทธิ์
 1. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานประเภทวิชาการ ทุกตำแหน่ง
  1.1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1) PDF (.pdf) / WORD (.docx)
  1.2 แบบประเมินสมรรถนะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 2) PDF (.pdf) / WORD (.docx)
  1.3 บทคัดย่อผลงาน/เรื่องย่อ (เอกสารหมายเลข 3) PDF (.pdf) / WORD (.docx)
 2. การประเมินบุคคลและผลงานประเภทวิชาการ 
  2.1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1)
  2.2 แบบประเมินสมรรถนะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 2)
  2.3 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน (เอกสารหมายเลข 3) รายตำแหน่ง
         ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
  นักวิชาการเกษตร/นักกีฏวิทยา/นักวิชาการโรคพืช/นักสัตววิทยา/เศรษฐกร
  นักวิทยาศาสตร์
  นักวิชาการสถิติ
  นักทรัพยากรบุคคล/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักจัดการงานทั่วไป/นักวิชาการเผยแพร่/นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นิติกร/นักวิชาการตรวจสอบภายใน/
  นักวิชาการพัสดุ/นักวิชาการเงินและบัญชี/บรรณารักษ์

  วิศวกรการเกษตร/วิศวกรโยธา
         ระดับเชี่ยวชาญ
  • นักวิชาการเกษตร/นักกีฏวิทยา/นักวิชาการโรคพืช * อยู่ระหว่างปรับปรุง *
  • นักวิทยาศาสตร์ * อยู่ระหว่างปรับปรุง *
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ * อยู่ระหว่างปรับปรุง *
  • นักทรัพยากรบุคคล * อยู่ระหว่างปรับปรุง *
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน * อยู่ระหว่างปรับปรุง *
        ระดับทรงคุณวุฒิ
  • นักวิชาการเกษตร * อยู่ระหว่างปรับปรุง *
  • วิศวกรการเกษตร * อยู่ระหว่างปรับปรุง *
 3. การเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณานับระยะเวลาขั้นต่ำ
  ตัวอย่าง การเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณานับระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง
 4. แบบการเขียนรายงานผลวิจัยเรื่องเต็ม 
 5. แบบให้คะแนนการประเมินผลงานประเภทวิชาการ
  • สายงานวิชาการเกษตร/วิชาการโรคพืช/กีฏวิทยา/สัตววิทยา (งานบริการวิชาการ/งานวิจัยและพัฒนา)
  สายงานวิทยาศาสตร์
  สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์
  สายงานวิชาการเศรษฐกิจ
  สายงานวิชาการสถิติ
  สายงานทรัพยากรบุคคล/วิเคราะห์นโยบายและแผน/จัดการงานทั่วไป/วิชาการเผยแพร่
  สายงานนิติการ
  สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน/วิชาการเงินและบัญชี/วิชาการพัสดุ
  สายงานบรรณารักษ์
  สายงานวิศวกรรมการเกษตร
  สายงานวิศวกรรมโยธา
 6. แบบแสดงสัดส่วนการร่วมดำเนินการจัดทำผลงานเผยแพร่
 7. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

 1. ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
  บันทึกนำส่งการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ และสัญญาค้ำประกัน
  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศและสัญญาค้ำประกัน
  บันทึกนำส่งการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
  สัญญาค้ำประกัน (สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ)
  แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม  สัมมนา ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
 2. ข้อแนะนำภายหลังจากกรมอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศและในประเทศ
  ข้อแนะนำข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
  ขอแจ้งกำหนดวันออกเดินทางไปต่างประเทศ
  แจ้งวันกลับถึงราชอาณาจักรไทย และวันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
  รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยดูงาน ณ ต่างประเทศ และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
  ขอแจ้งวันเริ่มหยุดราชการไปศึกษาภายในประเทศ
  แจ้งวันกลับเข้าปฏิบัติราชการภายในประเทศ
 3. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 4. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 5. แบบใบลาพักผ่อน
 6. แบบใบลาอุปสมบท
 7. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
 8. แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
 9. แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
 10. แบบใบลาติดตามคู่สมรส
 11. แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
 12. แบบใบขอยกเลิกวันลา
 13. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
  ข้าราชการระดับผู้อำนวยการกอง/สำนัก (อำนวยการสูง)
  ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา
  ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ