กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

ลาศึกษา

แก้ไขประวัติ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559

แจ้งเวียนคำสั่งกรมวิชาการเกษตร

        รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (รอคำสั่งฉบับล่าสุด)

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (รอคำสั่งฉบับล่าสุด)

         ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักงานเลขานุการกรม  คำสั่งที่ 451/2559 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559

สำนักนิติการ  คำสั่งที่ 1430/2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช  คำสั่งที่ 2776/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  คำสั่งที่ 2246/2558 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  คำสั่งที่ 1729/2559 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  คำสั่งที่ 1235/2558 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่  คำสั่งที่ 595/2561 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก  คำสั่งที่ 837/2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น  คำสั่งที่          /2561 ลงวันที่      ธันวาคม 2561 (รอคำสั่งฉบับล่าสุด)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี คำสั่งที่ 810/2561 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท คำสั่งที่ 1986/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรีคำสั่งที่ 555/2561 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  คำสั่งที่ 837/2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา  คำสั่งที่ 837/2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

        ผู้อำนวยการกอง

กองคลัง  คำสั่งที่ 985/2561 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561

กองการเจ้าหน้าที่  คำสั่งที่ 1671/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560

กองแผนงานและวิชาการ คำสั่งที่ 581/2561 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช  คำสั่งที่ 179/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561

กองการยาง คำสั่งที่ (ไม่มีข้อมูล)

กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร  คำสั่งที่ 241/2559 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  คำสั่งที่ (ไม่มีข้อมูล)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  คำสั่งที่ 1462/2560 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม  คำสั่งที่ 1929/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  คำสั่งที่ 400/2561 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

สถาบันวิจัยพืชสวน  คำสั่งที่ 920/2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

         มอบอำนาจ

มอบหมายและมอบอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร คำสั่งที่ /2561 ลงวันที่ ธันวาคม 2561 (รอคำสั่งฉบับล่าสุด)

มอบอำนาจและหน้าที่ให้ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก เลขานุการกรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง คำสั่งที่ 1078/2560 ลงวันที่ 1 กันยายน 2560

มอบอำนาจและหน้าที่ให้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ หัวหน้าด่านฯ หรือหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการกลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะต่ำกว่าส่วนราชการระดับกอง 1 ระดับ คำสั่งที่ 1080/2560 ลงวันที่ 1 กันยายน 2560