ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีหน้าที่

ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

ติดต่อ

โทร. 02-5790579 หรือ 02-5790151 ต่อ 149

ที่อยู่.  กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร  ตึกกสิกรรม  ชั้น 4

เลขที่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900