ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางอำไพ กล่อมเรียงวงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวพจนีย์ ศาสตร์สนิท
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววรรณภา ทุมธรรมมา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสุภาพร จันทร์ทองใบ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายนิวัฒน์ สมทิพย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุกัญญา ดอนประดู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวณัฐชยา บุญยืน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางมะลิวัลย์ แสงน้ำรัก
พนักงานประจำสำนักงาน

นางจันทร์เพ็ญ ขุนทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววรฤทัย ปลอดโคกสูง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายประดิษฐ์ เกาเล็ก
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายศุภชัย โพธิ์น้อย
พนักงานประจำสำนักงาน

นายธนวัฒน์ บุญคุ้ม
พนักงานประจำสำนักงาน

นายปิติพล ไตรเพียร
พนักงานประจำสำนักงาน

นายวีระชัย ขวัญทอง
ช่างซ่อมบำรุง ชั้น 1

มีหน้าที่

ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

ติดต่อ

โทร. 02-5790579 หรือ 02-5790151 ต่อ 149

ที่อยู่.  กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร  ตึกกสิกรรม  ชั้น 4

เลขที่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900