อำนาจหน้าที่

  • (ก) บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานของกรม
  • (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและการพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม
  • (ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย