อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

(ก) บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานของกรม

(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและการพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม

(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย