ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 69) กลุ่มนิติการและสิทธิประโยชน์ สำนักงานเลขานุการกรม (ปฏิบัติงานที่กลุ่มนิติกรรมและสัญญา สำนักนิติการ))

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง