แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

  1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตล.2257) กลุ่มบริการวิชาการ ศวพ.ปทุมธานี สวพ.5
  2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตล.1701) ฝ่ายบริหารทั่วไป ศวร.ขอนแก่น สวร.

ส่งเอกสารการสมัครเข้ารับกากรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่
ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2566 – 5 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)