ประกาศกรมวิชาการเกษตร
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 23 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

โดยให้มายื่นสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ภายในวันที่ปิดรับสมัคร