แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส)

หนังสือเวียน กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0902/ว 85 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส (ตล.750) ด่านตรวจพืชมุกดาหาร สคว. และเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจพืชช่องสะงำ
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส (ตล.2387) ด่านตรวจพืชกระบี่ สคว. และเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจพืชกระบี่
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส (ตล.812) ด่านตรวจพืชเบตง สคว. และเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจพืชเบตง
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส (ตล.839) ด่านตรวจพืชสะเดา สคว. และเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจพืชเกาะสมุย
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส (ตล.2460) กลุ่มจัดการพื้นที่ สวพ.6 และเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการพื้นที่
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส (ตล.2835) กลุ่มจัดการพื้นที่ สวพ.8 และเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการพื้นที่

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสมัครคัดเลือก

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)