แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

หนังสือเวียน กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0902/ว 664 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
 • ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 1087) กลุ่มสำรวจข้อมูลพื้นที่ภูมิศาสตร์เกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 1017) ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 1447) ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 2527) ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 2562) กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 2647) กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสมัครคัดเลือก

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 – 8 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 5 ตำแหน่ง (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 5 ตำแหน่ง
(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม)

 1. ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 118) กลุ่มวินัยและคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ และทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
 2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 94) กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
 3. ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 613) กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจยาง สถาบันวิจัยยาง (ปฏิบัติงานที่กลุ่มเศรษฐกิจยาง กองการยาง และทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม)
 4. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 975) กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
 5. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 2986) กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี และทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 9 – 23 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง (ประเภทวิชาการ 1/ประเภททั่วไป 2)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง (ประเภทวิชาการ 1/ประเภททั่วไป 2)

 1. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 2242) กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 2728) กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
 3. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 2910) กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 6 – 20 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ)

 1. ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 69) กลุ่มนิติการและสิทธิประโยชน์ สำนักงานเลขานุการกรม (ปฏิบัติงานที่กลุ่มนิติกรรมและสัญญา สำนักนิติการ)

ส่งเอกสารการสมัครเข้ารับกากรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่
ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 – 16 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ของกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตล.2257) กลุ่มบริการวิชาการ ศวพ.ปทุมธานี สวพ.5
 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตล.1701) ฝ่ายบริหารทั่วไป ศวร.ขอนแก่น สวร.

ส่งเอกสารการสมัครเข้ารับกากรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่
ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2566 – 5 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง (ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง (ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ)

 1. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ตล.2061) กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศวพ.นครราชสีมา สวพ.4

ส่งเอกสารการสมัครเข้ารับกากรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่
ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2566 – 25 สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้กลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป