แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป 1/ประเภทวิชาการ 2)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป 1 ตำแหน่ง/ประเภทวิชาการ 2 ตำแหน่ง)

หนังสือเวียน กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0902/ว 190 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567

 • ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 485) กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (ปฏิบัติงานที่กลุ่มวิชาการ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช และทำหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม)
 • ตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 515) กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่ง 1831) กลุ่มจัดการพื้นที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสมัครคัดเลือก

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว
โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2567 – 9 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ)

หนังสือเวียน กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0902/ว 115 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

 • ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 118) กลุ่มวินัยและคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ และทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 234) กลุ่มแผนงานและวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงานและวิชาการ
 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 649) กลุ่มบริหารโครงการวิจัย สถาบันวิจัยยาง (ปฏิบัติงานที่กองการยาง)
 • ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 613) กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยยาง (ปฏิบัติงานที่กลุ่มเศรษฐกิจยาง กองการยาง และทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม)

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสมัครคัดเลือก

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 – 7 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส)

หนังสือเวียน กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0902/ว 85 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส (ตล.750) ด่านตรวจพืชมุกดาหาร สคว. และเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจพืชช่องสะงำ
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส (ตล.2387) ด่านตรวจพืชกระบี่ สคว. และเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจพืชกระบี่
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส (ตล.812) ด่านตรวจพืชเบตง สคว. และเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจพืชเบตง
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส (ตล.839) ด่านตรวจพืชสะเดา สคว. และเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจพืชเกาะสมุย
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส (ตล.2460) กลุ่มจัดการพื้นที่ สวพ.6 และเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการพื้นที่
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส (ตล.2835) กลุ่มจัดการพื้นที่ สวพ.8 และเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการพื้นที่

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสมัครคัดเลือก

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน)

หนังสือเวียน กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0902/ว 43 ลงวันที่ 19 มกราคม 2567
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 2914) ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 2629) กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสมัครคัดเลือก

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2567 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)

การรับสมัครย้ายข้าราชการเพื่อปฏิบัติงานในด่านตรวจพืช

การรับสมัครย้ายข้าราชการเพื่อปฏิบัติงานในด่านตรวจพืช

หนังสือเวียน กรมวิชาการเกษตร ที่ กษ 0902/ว 2000 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสมัครคัดเลือก

หากมีความประสงค์ขอให้จัดทำแบบแสดงความจำนงขอย้ายของข้าราชการกรมวิชาการเกษตร
ผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดตามลำดับชั้น ตามเอกสารแนบ 1 ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านตรวจสอบภายใน)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

หนังสือเวียน กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0902/ว 664 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
 • ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 1087) กลุ่มสำรวจข้อมูลพื้นที่ภูมิศาสตร์เกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 1017) ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 1447) ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 2527) ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 2562) กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 2647) กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสมัครคัดเลือก

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 – 8 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)