แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง (ระดับชำนาญการพิเศษ)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง (ระดับชำนาญการพิเศษ)

ส่งเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)

การประเมินบุคคลและผลงานของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ

การประเมินบุคคลและผลงานของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง (ระดับชำนาญการพิเศษ)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง (ระดับชำนาญการพิเศษ)

ส่งเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565

ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 9 ตำแหน่ง (ระดับอาวุโส)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 9 ตำแหน่ง

ส่งเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565

ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง

  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ 698 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เป็นตำแหน่ง ที่ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ 839 ด่านตรวจพืชสะเดา สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

ส่งเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

  • ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเงินและบัญชี) ระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 122 กองคลัง
  • ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเกษตร) ระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 3000 กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 7 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 6 ชุด)

ส่ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร

ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร

ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ในวันและเวลาราชการ

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 7 ตำแหน่ง

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 7 ตำแหน่ง

ส่งเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)

ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ