ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร

เอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง จำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร และอายุบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ของกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/อาวุโส)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/อาวุโส)

หนังสือเวียน กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0902/ว 549 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2567

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ 1957 ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน และเป็นตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ 2385 กลุ่มจัดการพื้นที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา และเป็นตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการพื้นที่
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 35 กลุ่มสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 36 กลุ่มสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสมัครคัดเลือก

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว
โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 – 18 กรกฎาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส)

หนังสือเวียน กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0902/ว 229 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (ตำแหน่งเลขที่ 30) กลุ่มสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม และทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสมัครคัดเลือก

หนังสือเวียน กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0902/ว 230 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567

 • ขอแก้ไขระยะเวลาการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว
โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2567 – 9 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป 1/ประเภทวิชาการ 2)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป 1 ตำแหน่ง/ประเภทวิชาการ 2 ตำแหน่ง)

หนังสือเวียน กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0902/ว 190 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567

 • ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 485) กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (ปฏิบัติงานที่กลุ่มวิชาการ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช และทำหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม)
 • ตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 515) กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่ง 1831) กลุ่มจัดการพื้นที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสมัครคัดเลือก

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว
โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2567 – 9 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ)

หนังสือเวียน กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0902/ว 115 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

 • ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 118) กลุ่มวินัยและคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ และทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 234) กลุ่มแผนงานและวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงานและวิชาการ
 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 649) กลุ่มบริหารโครงการวิจัย สถาบันวิจัยยาง (ปฏิบัติงานที่กองการยาง)
 • ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 613) กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยยาง (ปฏิบัติงานที่กลุ่มเศรษฐกิจยาง กองการยาง และทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม)

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสมัครคัดเลือก

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 – 7 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส)

หนังสือเวียน กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0902/ว 85 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส (ตล.750) ด่านตรวจพืชมุกดาหาร สคว. และเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจพืชช่องสะงำ
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส (ตล.2387) ด่านตรวจพืชกระบี่ สคว. และเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจพืชกระบี่
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส (ตล.812) ด่านตรวจพืชเบตง สคว. และเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจพืชเบตง
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส (ตล.839) ด่านตรวจพืชสะเดา สคว. และเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจพืชเกาะสมุย
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส (ตล.2460) กลุ่มจัดการพื้นที่ สวพ.6 และเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการพื้นที่
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส (ตล.2835) กลุ่มจัดการพื้นที่ สวพ.8 และเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการพื้นที่

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสมัครคัดเลือก

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)