การประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยื่นเอกสารประกอบการประเมินบุคคล ที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร

ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2565

ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าด่านตรวจพืช (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส)

กรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ส่งกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565

ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)

การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension)

การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension)

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทระดับสูง

ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 9, 11, 13, 16 และ 17

ตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 1

ตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 1

ส่ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ภายในเวลา 12.00 น.

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

ส่ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น.

การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น

ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เรื่อง ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564