แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ)

  1. ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 69) กลุ่มนิติการและสิทธิประโยชน์ สำนักงานเลขานุการกรม (ปฏิบัติงานที่กลุ่มนิติกรรมและสัญญา สำนักนิติการ)

ส่งเอกสารการสมัครเข้ารับกากรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่
ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 – 16 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)