แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง (ระดับชำนาญการพิเศษ)

  • ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (ตล.114) กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กกจ. และเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่ ผอ.กลุ่ม

ส่งเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 3 – 17 กรกฎาคม 2566

ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)

(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตรา ลงรับเรื่อง)