การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร

ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ในวันและเวลาราชการ