ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ