ประชาสัมพันธ์ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามแนวทาง BALANCE DOA TOGETHER ของกรมวิชาการเกษตร