แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง (ประเภทวิชาการ 3/ประเภททั่วไป 1)

  • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ตล.2099) ฝ่ายบริหารทั่วไป ศวพ.ร้อยเอ็ด สวพ.4
  • ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ตล.2393) กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศวพ.อุทัยธานี สวพ.5
  • ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ตล.490) กลุ่มวิชาการ สวร.
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตล.2605) ฝ่ายบริหารทั่วไป ศวป.สุราษฏร์ธานี สวร.

ส่งเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 10 – 24 กรกฎาคม 2566

ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)

(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตรา ลงรับเรื่อง)