แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง (ประเภทวิชาการ 1/ประเภททั่วไป 2)

  1. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 2242) กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
  2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 2728) กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
  3. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 2910) กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 6 – 20 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)