ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป