ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านตรวจสอบภายใน)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้กลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมวิชาการเกษตร กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง นักวิจัยดีเด่นกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2566

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (2 ตำแหน่ง)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (18 ตำแหน่ง)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อน การย้าย หรือการโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม)