ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567