คู่มือแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา ว-1 สกสว และข้อเสนองานวิจัย ประจำปี 2568

คู่มือแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา ว-1 สกสว Download

แบบฟอร์ม ว-1 สกสว. 2567

1. แบบฟอร์ม ว-1สกสว. ปี 67 Download Download
2. ผนวก 1- 3 Download Download
3. เอกสารแนบท้าย Download

แบบฟอร์มข้อเสนอปี 2568

1. แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานปี 68   Download     Download
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยปี 68     Download     Download
3. หนังสือรับรองนำผลงานไปใช้ประโยชน์    Download     Download
4.  แบบฟอร์ม Impact Pathway แผนงาน+โครงการ Download Download
5. แตกตัวคูณงบประมาณ แผนงาน-โครงการ   Download     Download