ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2566 และ คำสั่งกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2566

 

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์งานบริการตามคู่มือประชาชนของสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

 

ลำดับ ชื่องานบริการ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

(อีเมล)

เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หมายเลขโทรศัพท์
91 การตรวจสอบพืชหรือผลิตผลเพื่อการปลอดศัตรูพืชตามเงื่อนไขของประเทศปลายทาง

pqrg.thailand@gmail.com

https://e-phytoapi.doa.go.th:1234/ Line office Account ID: @100mdwfj

ชื่อ: PQRG_DOA Thailand

0 2561 2145 ต่อ 102 106
92 การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกผักและผลไม้ตามข้อตกลงพิเศษ Pq.doaoffical@gmail.com 0 2579 3496, 0 2904 6670 ต่อ 142
93 การกำจัดศัตรูพืชกักกันสำหรับการส่งออกผักและผลไม้ตามข้อตกลงพิเศษ Pq.doaoffical@gmail.com 0 2579 3496, 0 2904 6670 ต่อ 142
94 การสุ่มตรวจศัตรูพืชสำหรับการส่งออกผักและผลไม้ตามข้อตกลงพิเศษ Pq.doaoffical@gmail.com 0 2579 3496, 0 2904 6670 ต่อ 142