หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์

      เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายอนันต์ อักษรศรี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน              พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์            ในระบบ Application Zoom ร่วมกับคณะทำงานฯ

เอกสารเผยแพร่