อำนาจหน้าที่

สำนักนิติการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการกักพืช กฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช กฎหมายว่าด้วยปุ๋ย กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม

3. ศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการกักพืช กฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช กฎหมายว่าด้วยปุ๋ย กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช

4. กำกับดูแลสิทธิประโยชน์งานวิจัย พืชและวัสดุการเกษตร

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง