ติดต่อ

สำนักนิติการ กรมวิชาการเกษตร

ที่อยู่ สำนักนิติการ กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900               
โทร 0-2940-5395 โทรสาร 0-2940-7452

Legal Office, Department of Agriculture

Legal Office, Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900
Tel. 0-2940-5395 Fax. 0-2940-7452