ติดต่อเรา

สำนักนิติการ กรมวิชาการเกษตร                                                                           
ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   
โทร. 0 2940 5395   โทรสาร 0 2940 7452                                                                                                   
E-mail : nitikandoa@gmail.com