ติดต่อเรา

สำนักนิติการ กรมวิชาการเกษตร
ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
E-mail : nitikandoa@gmail.com

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
0 2940 5395 ต่อ 111
0 2940 7452
กลุ่มกฎหมาย
0 2940 5395 ต่อ 112
0 2940 7452
กลุ่มคดีปกครอง
0 2940 5395 ต่อ 113
0 2940 7452
กลุ่มคดีอาญาตามพระราชบัญญัติและอาญาทั่วไป
0 2940 5395 ต่อ 114
0 2940 7452
กลุ่มนิติกรรมและสัญญา/กลุ่มสิทธิประโยชน์
0 2940 5395 ต่อ 115
0 2940 7452