กลุ่มนิติกรรมและสัญญา

whiteReplace2

-

หัวหน้ากลุ่มนิติกรรมและสัญญา

ชนนิกานต์

นางสาวชนนิกานต์ ทองมูล

นิติกร

อุดมศักดิ์

นายอุดมศักดิ์ เชี่ยวชาญ

นิติกร

ธีรวัฒน์

นายธีรวัฒน์ เลิศคอนสาน

นิติกร

พิเชษฐ์พงษ์

นายพิเชษฐ์พงษ์ ศานติวิจัย

จ้างเหมาบริการด้านนิติกรรมและสัญญา