กลุ่มนิติกรรมและสัญญา

LINE_ALBUM_สมาชิกสนก._230118_7

นายธนโชติ เลิศยินดี

หัวหน้ากลุ่มนิติกรรมและสัญญา

whiteReplace2

-

นิติกรปฏิบัติการหรือชำนาญการ

whiteReplace2

-

นิติกรปฏิบัติการ

LINE_ALBUM_สมาชิกสนก._230118_8

นางสาวชนนิกานต์ ทองมูล

นิติกร

LINE_ALBUM_สมาชิกสนก._230118_9

นายอุดมศักดิ์ เชี่ยวชาญ

นิติกร

whiteReplace2

นายธีรวัฒน์ เลิศคอนสาน

นิติกร