โครงสร้างสำนัก

การแบ่งงานภายในสำนักนิติการ มีดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

2. กลุ่มกฎหมาย
มีหน้าที่ศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการกักพืชกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช กฎหมายว่าด้วยปุ๋ย กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช
และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. กลุ่มคดีปกครอง
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง ประสานและติดตามผลการดำเนินคดีปกครอง มาตรการทางปกครองและการบังคับทางปกครอง

4. กลุ่มคดีอาญาตามพระราชบัญญัติและอาญาทั่วไป
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับคดีอาญาตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พระราชบัญญัติพันธุ์ พระราชบัญญัติกักพืช พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช และพระราชบัญญัติควบคุมยาง รวมทั้ง คดีอาญาอื่นๆ

5. กลุ่มนิติกรรมและสัญญา
มีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง คดีแพ่ง

6. กลุ่มสิทธิประโยชน์
มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของกรม