โครงสร้างสำนัก

การแบ่งงานภายในสำนักนิติการ มีดังนี้
       
        1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

        2. กลุ่มกฎหมายและระเบียบ
มีหน้าที่ศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายรวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการกักพืชกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช กฎหมายว่าด้วยปุ๋ย กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

        3. กลุ่มนิติกรรมและสัญญา
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา รวมทั้งกำกับ ดูแลคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิชาการต่างๆ ของกรม

        4. กลุ่มคดีปกครองและทั่วไป
ดำเนินการเกี่ยวกับงานความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม

        5. กลุ่มคดีตามพระราชบัญญัติ
มีหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร

        6. กลุ่มสิทธิประโยชน์และอื่นๆ
ดำเนินการเกี่ยวกับงานสิทธิประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลองและวิจัยของกรมวิชาการเกษตร การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรตามกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญา