โครงสร้างสำนัก

การแบ่งงานภายในสำนักนิติการ มีดังนี้
       
        1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

        2. กลุ่มกฎหมายและอื่นๆ
มีหน้าที่ศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายรวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการกักพืชกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช กฎหมายว่าด้วยปุ๋ย กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

        3. กลุ่มนิติกรรมและสัญญา
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา 

        4. กลุ่มคดีปกครองและทั่วไ

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม 

       4. กลุ่มคดีปกครองและทั่วไป มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม