กลุ่มคดีอาญาตามพระราชบัญญัติและอาญาทั่วไป

whiteReplace2

นางสาวจิณห์วรา ใจภักดี

หัวหน้ากลุ่มคดีอาญาตามพระราชบัญญัติและอาญาทั่วไป

whiteReplace2

-

นิติกรปฏิบัติการ

จตุรภัทร

นายจตุรภัทร เทพสุภา

นิติกร

ภัทราภรณ์

นางสาวภัทราภรณ์ ภิณคุณ

นิติกร

วิริน

นายวิริน ว่องวาณิช

นิติกร

ญาตินันท์

นางสาวญาตินันท์ วรากุลเรืองฤทธิ์

นิติกร

อัครเดช

นายอัครเดช วรบุตร

นิติกร

whiteReplace2

นางสาวธันยนันท์ ฉุดฉัตรแก้ว

นิติกร