ฝ่ายบริหารทั่วไป

วรัทยา

นางสาววรัทยา คล้ายสังข์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สวภัทร

นางสวภัทร แก้วผลึก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แอนจิรา

นางสาวแอนจิรา เปรมสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สุวิมล

นางสาวสุวิมล พรมกะจีน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สิระสา

นางสาวสิระสา ถาวร

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ปวีณ์วัฒน์

นายปวีณ์วัฒน์ ทัดสุขสุวรรณ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

วราภรณ์

นางวราภรณ์ ศรีขา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บุรินทร์

นายบุรินทร์ ศลินศิริ

พนักงานประจำสำนักงาน

สุภาภรณ์

นางสุภาภรณ์ มักสุขเสริม

แม่บ้าน