ฝ่ายบริหารทั่วไป

whiteReplace2

นางสาววรัทยา คล้ายสังข์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

LINE_ALBUM_สมาชิกสนก._230118_4

นางสวภัทร แก้วผลึก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

LINE_ALBUM_สมาชิกสนก._230118_1

นางสาวแอนจิรา เปรมสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

LINE_ALBUM_สมาชิกสนก._230118_3

นางสาวสุวิมล พรมกะจีน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

LINE_ALBUM_สมาชิกสนก._230118_16

นางสาวสิระสา ถาวร

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

LINE_ALBUM_สมาชิกสนก._230118_0

นายปวีณ์วัฒน์ ทัดสุขสุวรรณ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

whiteReplace2

นางวราภรณ์ ศรีขา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

LINE_ALBUM_สมาชิกสนก._230118_5

นายบุรินทร์ ศลินศิริ

พนักงานประจำสำนักงาน

LINE_ALBUM_สมาชิกสนก._230118_2

นางสุภาภรณ์ มักสุขเสริม

แม่บ้าน