กลุ่มคดีปกครอง

LINE_ALBUM_สมาชิกสนก._230118_17

นางสาวพรวิษา ใจแหน

หัวหน้ากลุ่มคดีปกครอง

LINE_ALBUM_สมาชิกสนก._230118_20

นางสาวชรินรัตน์ ยอดเกื้อ

นิติกรปฏิบัติการ

LINE_ALBUM_สมาชิกสนก._230118_19

นางสาวเบญจวรรณ พิเชษฐวรนันท์

นิติกร

LINE_ALBUM_สมาชิกสนก._230118_18

นายสัญญา พลมาตร์

นิติกร