กลุ่มคดีปกครอง

พรวิษา

นางสาวพรวิษา ใจแหน

หัวหน้ากลุ่มคดีปกครอง

ชรินรัตน์

นางสาวชรินรัตน์ ยอดเกื้อ

นิติกรปฏิบัติการ

เบญจวรรณ

นางสาวเบญจวรรณ พิเชษฐวรนันท์

นิติกร

สัญญา

นายสัญญา พลมาตร์

นิติกร