กลุ่มกฎหมาย

รัตน์ดนัย

นายรัตน์ดนัย ชัยวงศ์

หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย

whiteReplace2

-

นิติกรปฏิบัติการ

วุฒิพงศ์

นายวุฒิพงศ์ ศรีรักษา

นิติกร

นฤพนธ์

นายนฤพนธ์ บัวเกตุ

นิติกร

ปณต

นายปณต สุขสมบูรณ์

นิติกร

กมลฉัตร

นางสาวกมลฉัตร กันธิ

นิติกร

พลอยฉัตร

นางพลอยฉัตร ภคโชติหิรัณย์​

นิติกร

จินตนา

นางสาวจินตนา ขันธิมา

นิติกร